MODERN TRENDS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

MTPES - MODERN TRENDS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

MTPES през 2023 г. - 6 октомври 2023

International Sport Conference

The Sports Department at Sofia University "St.Kliment Ohridski"  implements educational, sport, and scientific research by offering various initiatives for students, teachers, and university employees and their children.


As a result of the new tendencies in sport, the interest shown by the students, and the increasing enrollment of students, except basketball, volleyball, tennis, fencing as well as several popular sports (football, judo, and skiing) new disciplines were introduced, such as aerobics, callanetics, body-building, sailing, tourism, sport climbing, table tennis, jogging, ballroom dancing, rowing, arching, etc.

Efforts are focused on the mission: building a healthy, lively, and intelligent people, responsible, honest, and struggle.


For another year the Sports Department will hold International Scientific Conference  a sports theme:

  • PHYSICAL EDUCATION, SPORT AND RECREATION IN THE EDUCATIONAL SYSTEM;
  • RECREATION, ANIMATION, AND SPORTS IN LEISURE - HEALTH PREVENTION;
  • THEORY AND METHODOLOGY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS;
  • RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT WITH OTHER ACTIVITIES AND SCIENTIFIC AREAS.
International Sport Conference

MTPES - MODERN TRENDS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

06.10.2023 г.  Xмеждународна научна конференция в Софийския университет.

Форумът и издаването на сборника с доклади е финансиран по проект към Фонд научни изследвания (ФНИ) към Министерството на образованието и науката и по проект към Софийския университет по проект за присъщата на държавните висши училища дейност – 2023 г.

Конференцията се провежда в сътрудничество с Федерацията на спортните педагози в Република Македония (ФСПРМ) и с медийното партньорство на Националното издателство за образование и наука „Аз-буки”.

Избрани доклади ще бъдат публикувани в сп. "Професионално образование"и Research in Kinesiology и Activities“ (RIK) (Изследвания в кинезиологията) и „Activities in Physical Education and Sport“ (APES) (Дейности по физическо възпитание и спорт), индексирани в еuropean Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), EBSCO host Research Databases, Google Scholar,  Primo (Ex Libris), Summon (ProQuest). 

Теоретични направления:

1.    ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТЪТ И РЕКРЕАЦИЯТА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА;

2.    РЕКРЕАЦИЯТА, АНИМАЦИЯТА И СПОРТЪТ В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ – ПРЕВЕНЦИЯ ЗА ЗДРАВЕ;

3.    ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА;

4.    ВРЪЗКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА С ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ОБЛАСТИ.

Конференцията дава кредити за участие на учителите.

За всички автори, участници в конференцията, се изисква да имат регистрацията в ORCID.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.